Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE
OGŁASZA KONKURS 

Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/Izby Przyjęć 

 

I. WYMOGI KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW:

Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
 z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896), tj.:

  1. Posiadać tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub dziedziny pokrewnej
  2. 8 lat stażu pracy w zawodzie.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko Kierownika Oddziału/Jednostki organizacyjnej

2. CV wraz z danymi kontaktowymi (również adres email),

3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,

4. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

5. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

6. oświadczenie o niekaralności i braku przeszkód do pełnienia funkcji Kierownika Oddziału/ Jednostki organizacyjnej ( załącznik nr 1 ),

7. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru na dane stanowisko ( załącznik nr 2 ),

8. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

9. dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

10.dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

11.kopię polisy OC.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT


Dokumenty, o których mowa w pkt II, kandydaci składają w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. roku na adres: 

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno


lub bezpośrednio w Sekretariacie Szpitala ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno (budynek Administracji pokój nr 1, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) w kopercie z adnotację o treści: „ Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału __ (wpisać zakres konkursu)”
Termin składania ofert upływa dnia 22 czerwca 2018 r. o godzinie 12.00

Uwaga! Decyduje termin wpływu do SPZOZ w Kępnie po terminie, oferty nie będą rozpatrywane.

IV. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Przewidywany termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej: 26 czerwiec 2018 r. . Dyrektor Szpitala zastrzega sobie możliwość zmiany terminu bez podania przyczyny do 30 dni od upływu terminu składania ofert. W razie przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres wskazany przez Kandydata) oraz stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Szpitala.

V. PODSTAWA PRAWNA

Nabór przeprowadza się na podstawie zarządzenia Dyrektora nr 36/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. oraz regulaminu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Oddziału (lekarza kierującego oddziałem) w SPZOZ w Kępnie. Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

/-/ Jakub Krawczyk
Dyrektor SPZOZ w Kępnie

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo