Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Uchwała Nr 52.VI.2019
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w zw. z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz § 9 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393 ze zm.)

Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno.

§ 2
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 będzie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz na stronie internetowej Powiatu Kępińskiego, a także na tablicach ogłoszeń i BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie i na stronach internetowych wojewódzkich izb lekarskich.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal /-/
Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka /-/
Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny /-/
Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/
Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki /-/


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 52.VI.2019
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 6 czerwca 2019 roku

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 2190 ze zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika, a kompetencję
w zakresie ogłoszenia konkursu posiada podmiot tworzący – organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, tj. zarząd powiatu.
§ 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393 ze zm.) wyszczególnia elementy, jakie winno zawierać ogłoszenie o konkursie oraz wskazuje, w jaki sposób należy udostępnić
i podać je do wiadomości, tj. poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu tworzącego – BIP Powiatu Kępińskiego, podać do wiadomości na tablicach ogłoszeń i BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Dodatkowo, celem dotarcia do szerszego grona potencjalnych kandydatów na stanowisko dyrektora, ogłoszenie opublikowane zostanie również na stronach internetowych wojewódzkich izb lekarskich.

Informacja o wymaganych dokumentach oraz terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu zamieszczona została w ogłoszeniu o konkursie.

Projekt ogłoszenia o konkursie opracowany i przyjęty został przez Komisję Konkursową powołaną Uchwałą Nr VIII/44/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

 

Starosta Kępiński

/-/ Robert Kieruzal

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo