KONKURS na stanowisko fizjoterapeuta

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE

OGŁASZA KONKURS
na stanowisko fizjoterapeuta

I. WYMOGI KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW:
Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011.151.896), tj.:
1) Posiadać tytuł zawodowy fizjoterapeuty oraz prawo wykonywania zawodu,
2) 3 lata stażu pracy w zawodzie.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko fizjoterapeuta
2. CV wraz z danymi kontaktowymi (również adres email),
3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,
4. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
5. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
6. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru na dane stanowisko.
7. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
8.dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
9.kopię polisy OC,
10. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy wraz z książeczką sanepidowską ( ksero)
Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Dokumenty, o których mowa w pkt II, kandydaci składają w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 21.06.2019 roku na adres:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno

lub bezpośrednio w Sekretariacie Szpitala ul. Szpitalna 7, Kępno (pokój 8, w godzinach od 8.00 do 14.00.)w kopercie z adnotację o treści: „ Nabór na stanowisko fizjoterapeuta
Termin składania ofert upływa dnia 21 czerwca 2019r. o godzinie 12.00

Uwaga! Decyduje termin wpływu do SP ZOZ w Kępnie po terminie, oferty nie będą rozpatrywane.

IV. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Przewidywany termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 25 czerwca 2019r. Dyrektor Szpitala zastrzega sobie możliwość zmiany terminu bez podania przyczyny do 30 dni od upływu terminu składania ofert. W razie przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres wskazany przez Kandydata) oraz stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Szpitala.

V. PODSTAWA PRAWNA
Nabór przeprowadza się na podstawie zarządzenia Dyrektora nr z dnia 05 czerwca 2019 r. oraz regulaminu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko fizjoterapeuta.
Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo