Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1638 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1938) z późniejszymi zmianami
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia przez:

lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu, z wykorzystywaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienia, a w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z wymogami zawartymi w odpowiednim do rodzaju świadczeń zarządzeniem Prezesa NFZ.
2. Zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziałach SPZOZ w Kępnie we wszystkie dni tygodni, zgodnie z warunkami Narodowego Funduszu Zdrowia.
W zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym będą obowiązywały przepisy wewnętrzne Udzielającego zamówienia.

II. MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Świadczenia zdrowotne udzielane będą w oddziałach wskazanych przez Udzielającego zamówienia zgodnie z warunkami Narodowego Funduszu Zdrowia.

III. CZAS TRWANIA UMOWY
Umowa zawarta będzie na okres 3 lat : od 1.07.2018r. do 30.06.2021r.

IV. SKŁADANIE OFERT
1. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz z projektem Umowy zapoznać się można w Sekcji Kadr i Płac, pokój nr 6 ,budynek Administracji SPZOZ przy ul. Szpitalnej 7 w Kępnie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
2. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami – Anita Handrysik – Kierownik Sekcji Kadr i Płac, pokój numer 6, tel. 627827315
3. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
4. Formularze ofertowe są do pobrania w Sekcji Kadr i Płac, pokój numer 6, budynek Administracji SPZOZ lub na stronie internetowej SPZOZ pod adresem http://www.szpital.kepno.pl .
5.Oferty należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii”, do dnia 8 czerwca 2018 r. do godz. 12 tej w Sekretariacie SPZOZ w Kępnie (pokój nr 1, budynek Administracji SPZOZ).
6. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godziny 12 tej w dniu 8 czerwca 2018 r. .
7.Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

V. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 r. o godz. 12.30 w Sali Konferencyjnej SPZOZ w Kępnie budynek Administracji SPZOZ II piętro.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w terminie do dwóch tygodni od upływu terminu składania ofert ( do 22.06.2018 r. do godz. 15 tej ).
3. Biorący udział w konkursie mają prawo do składania skarg i protestów do Komisji Konkursowej w czasie jego trwania, a do składania odwołania po zakończeniu procedury konkursowej do Dyrektora SPZOZ w formie pisemnej w Sekretariacie , pokój nr 1, budynek Administracji SPZOZ.
4. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej SPZOZ w Kępnie.
5. Udzielający zamówienia ma prawo unieważnienia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo