Ratownicy Medyczni

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul Szpitalna 7 63-600 Kępno

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2008 nr 164, poz. 1027 ze zm.),

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

wykonywanych w SPZOZ w Kępnie w zakresie ratownika medycznego- kierowcy w Ratownictwie Medycznym SPZOZ w Kępnie

1. Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownika medycznego-kierowcy w Ratownictwie Medycznym SPZOZ w Kępnie.

2. Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze spełniające wymagania określone w warunkach szczegółowych konkursu.

3. Czas trwania Umowy obowiązywać będzie od 01-07-2018r. do 31-12-2018r.

4. Regulamin przeprowadzenia konkursu wraz z projektem umowy zostanie udostępniony oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie SPZOZ w Kępnie w Sekcji Kadr i Płac SPZOZ Kępnie w godz. od 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.szpital.kepno.pl.

5. Oferty w formie pisemnej i zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Dyrektora

(pierwsze piętro ) SPZOZ w Kępnie do dnia 22-06-2018r. do godz. 12:00

6. Na kopercie należy umieścić napis ”Oferta na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w zakresie ratownika medycznego-kierowcę Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Kępnie”

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SPZOZ w Kępnie w dniu 22-06-2018r. o godz. 12:30.

8. Rozstrzygnięcia konkursu dokona właściwa Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

9. Kryteria wyboru oferty :

- cena za świadczenie 100%,

10. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu zostaną powiadomieni na piśmie oferenci, którzy złożyli

oferty w postępowaniu konkursowym oraz rozstrzygnięcie ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej SPZOZ w Kępnie tj. www.szpital.kepno.pl w zakładce oferty pracy w terminie 7 dni po rozstrzygnięciu tego konkursu.

11. Oferent będzie związany złożoną ofertą prze okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia konkursu ofert bez podania przyczyny.

13. W toku postępowania konkursowego, Oferentowi przysługuje prawo składania środków odwoławczych dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm.).

 

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo