Unieważnienie konkursu na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2017.1638 z późn.zm.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
Szpitalna 7
63-600 Kępno

U N I E W A Ż N I A
Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii I Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
– ogłoszony w dniu 31.08.2018 r.

Uzasadnienie:
Nie wpłynęła żadna oferta.

 /-/ lek. Jakub Krawczyk
Dyrektor SPZOZ w Kępnie

Kępno, dnia 15.10.2018 r.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo