Unieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2017.1638 z późn.zm.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
ul. Szpitalna 7
63-600 Kępno

 

U N I E W A Ż N I A

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie– ogłoszony w dniu 23.05.2018 r.

Uzasadnienie:
Kwota Oferentów przewyższa kwotę, którą Szpital przeznaczył na finansowanie świadczeń. 

/-/ lek. Jakub Krawczyk
Dyrektor SPZOZ w Kępnie

 

 

 

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo