Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KĘPNIE

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko:

Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 1. WYMOGI KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW:

Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
 z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896), tj.:

1) Posiadać tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub dziedziny pokrewnej
2) 7 lat stażu pracy w zawodzie.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko Kierownika Oddziału/Jednostki organizacyjnej
 • CV wraz z danymi kontaktowymi (również adres email),
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,
 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o niekaralności i braku przeszkód do pełnienia funkcji Kierownika Oddziału/ Jednostki organizacyjnej
 • oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na dane stanowisko.
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
 • kopię polisy OC.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, na prośbę Komisji kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Dokumenty, o których mowa w pkt II, kandydaci składają w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 23.08.2021 roku na adres:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kępnie
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno

lub bezpośrednio w Sekretariacie Szpitala ul. Szpitalna 7, Kępno  (pokój 8, w godzinach od 8.00 do 14.00.)w kopercie z adnotację o treści: „ Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Anestezjologii I Intensywnej Terapii”

Termin składania ofert upływa dnia 23.08.2021 r. o godzinie 14:00.

Uwaga! Decyduje termin wpływu do SP ZOZ w Kępnie po terminie, oferty nie będą rozpatrywane.

 1. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Przewidywany termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 24.08.2021 r.  Dyrektor Szpitala zastrzega sobie możliwość zmiany terminu bez podania przyczyny do 30 dni od upływu terminu składania ofert. W razie przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres wskazany przez Kandydata) oraz stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Szpitala.

 1. PODSTAWA PRAWNA

Nabór przeprowadza się na podstawie zarządzenia Dyrektora nr 20/2021 z dnia 13.08.2021 r.

Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

/-/ Beata Andrzejewska
Dyrektor SPZOZ w Kępnie

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`