Monitoring wizyjny

Na terenie szpitala i wokół obiektów prowadzony jest monitoring wizyjny z zapisem obrazów. Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla poprawy ochrony osób i mienia przebywających w budynkach szpitala.

INFORMACJA O MONITORINGU

 1. Na terenie szpitala i wokół obiektów prowadzony jest monitoring wizyjny z zapisem obrazów.
 2. Administratorem systemu monitoringu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie ul. Szpitalna 7 tel. 627827300
 3. Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenach obiektów szpitalnych oraz dla poprawy ochrony osób i mienia przebywających w budynkach szpitala.
 4. Monitoring obejmuje korytarze szpitalne oraz tereny na zewnątrz wokół obiektów, głównie parkingi i bramy wjazdowe na teren. Natomiast nie obejmuje ulic wokół szpitala oraz sąsiednich posesji graniczących ze szpitalem.
 5. Zapisane obrazy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni, a po jego upływie automatycznie kasowane przez system. Jeżeli w obiektach szpitala lub na zewnątrz doszło do zdarzenia, które można nazwać niepożądanym lub nawet przestępstwem, o którym administrator systemu poweźmie wiadomość w okresie tych 14 dni to sporządzana jest kopia zapisanych obrazów dla potrzeb osób prowadzących postępowanie wyjaśniające lub organów prowadzących dochodzenie.
 6. Każda osoba, która została nagrana przez system monitoringu w czasie, o którym mowa w pkt. 5 ma prawo na umotywowany wniosek do wglądu do nagrań i przysługują jej uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
  Samo nagranie przez system pobytu na terenie szpitala nie jest podstawą do wglądu do nagrań ponieważ każdy wchodzący na tereny szpitalne jest uprzedzony o prowadzonym monitoringu za pomocą tablic informacyjnych znajdujących się przy wejściach. Stąd jego zachowanie nie powinno odbiegać od przyjętych zasad przebywania w miejscach publicznych. Natomiast można skorzystać ze swoich praw wglądu do zapisanych obrazów jeżeli stwierdzimy, że doszło do zdarzenia, którego nie mogliśmy przewidzieć i stąd możemy czuć się skrępowani zaistniałą sytuacją, a która może naruszać pozytywny wizerunek zainteresowanego. W przypadku, gdy byliśmy świadkiem zdarzenia, którego wynikiem było naruszenie obowiązków pracowniczych lub przestępstwo to nie możemy skorzystać z prawa skasowania wizerunku z zapisu ponieważ obrazy te zostają zabezpieczone dla potrzeb uprawnionych organów dochodzeniowych. Natomiast ze względów społecznych może być upublicznienie zapisanych obrazów dla potrzeb mediów lub celów edukacyjnych, ale odbywa się to po zastosowaniu zamazania wizerunku osób.
 7. Do podglądu zapisanych obrazów upoważnione są tylko określone osoby z pośród pracowników wymienione w Zarządzeniu Wewnętrznym nr 8/2017 Dyrektora SPZOZ.
 8. Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szpitalu jest: art. 5 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia ( T.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099) w związku z art. 3 pkt.2 g ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( T. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 2135).

  Dyrektor SPZOZ
  w Kępnie
  lek. Jakub Krawczyk
Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`