Uwaga!!! Przedłużony termin składania wniosków o stypendia dla studentów kierunku lekarskiego lub pielęgniarskiego/położniczego i dodatku stypendialnego dla lekarzy stażystów i lekarzy rozpoczynających specjalizację do końca listopada

Zarząd Powiatu Kępińskiego wraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów VI roku  kierunku lekarskiego oraz II i III roku studiów I stopnia kierunku pielęgniarskiego/położniczego, a także  dodatków stypendialnych dla lekarzy stażystów i lekarzy I roku specjalizacji.

Wartość stypendiów / dodatków stypendialnych określa powołana Zarządzeniem Dyrektora Komisja (maksymalna wartość -  2 tysiące złotych brutto  miesięcznie i przyznawany będzie na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.)
W tegorocznej edycji stypendium/dodatek stypendialny zostanie przyznany maksymalnie dziesięciu osobom.

Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące warunki:

 • jest studentem VI roku , na kierunku lekarskim, który zobowiąże się do podjęcia pracy w SPZOZ w Kępnie na stanowisku lekarza (po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza) na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, lub jest studentem II, III roku studiów licencjackich stacjonarnych kształcącym się na kierunku pielęgniarskim, położniczym i zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki/położnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie, na okres nie krótszy niż  okres pobierania stypendium;
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego
  i rodzicielskiego w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • złoży wniosek wraz z zobowiązaniem (wzór wniosku wraz z zobowiązaniem znajduje się poniżej);
 • warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy z SPZOZ w Kępnie oraz podpisanie weksla.

Dodatek stypendialny może otrzymać osoba, która spełnia następujące warunki:

 • jest lekarzem stażystą lub lekarzem I roku specjalizacji, który pracuje lub podejmie pracę w SPZOZ w Kępnie, oraz zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku lekarza w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie, na okres nie krótszy niż  okres pobierania dodatku stypendialnego
 • złoży wniosek wraz z zobowiązaniem (wzór wniosku wraz z zobowiązaniem znajduje się poniżej);
 • warunkiem wypłaty dodatku stypendialnego jest podpisanie umowy z SPZOZ w Kępnie oraz podpisanie weksla.
  Dziedziny specjalizacji, które realizuje szpital w Kępnie: pediatria, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia.

Wnioski o przyznanie stypendium/dodatku stypendialnego rozpatrywane będą przez powołaną Komisję. O przyznaniu stypendium/dodatku stypendialnego zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie. Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie oraz stronie internetowej szpitala www.szpital.kepno.pl

Wniosek o stypendium/dodatek stypendialny wraz z załącznikami prosimy przesłać pocztą w terminie do 30 listopada 2020r. na adres: Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie stypendium/dodatku stypendialnego Zarządu Powiatu Kępińskiego”

 

 

 

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo