Karta Praw Pacjenta

TWOJE PRAWA W SZPITALU

 • Masz prawo do informacji o swoich prawach. Taka informacja powinna być umieszczona w miejscu ogólnodostępnym, a w przypadku pacjentów którzy nie mogą się poruszać – w pomieszczeniu, gdzie znajduje się pacjent.
 • Masz prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia, rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
 • Pacjent będący osobą ze szczególnymi potrzebami, o której mówi ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. ma prawo do otrzymania  informacji zrozumiałych dla niego, ze szczególnym wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się np. język migowy.
 • Masz prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych osobom wykonującym zawód medyczny.
 • Masz prawo do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza (w tym lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego). W stanach nagłych, masz prawo do natychmiastowej pomocy medycznej, bez skierowania.
 • Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Masz prawo żądać, aby lekarz, który udziela Ci świadczeń zdrowotnych, zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Lekarz może odmówić zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna to za bezzasadne, a wspomniane żądanie oraz jego odmowa powinny zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Dotyczy to również świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarkę lub położną.
 • Masz prawo do bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Personel medyczny nie może prosić Cię o zaopatrzenie się w jakiekolwiek materiały medyczne podczas Twojego pobytu w szpitalu.
 • Masz prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego (w tym lotniczego) do najbliższego podmiotu, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz z powrotem, na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Transport sanitarny przysługuje Ci w sytuacji natychmiastowej konieczności leczenia w placówce medycznej, w celu zachowania ciągłości leczenia oraz gdy masz schorzenia narządu ruchu, które uniemożliwiają korzystanie z transportu publicznego.
 • Masz prawo do poszanowania godności i intymności. W trakcie udzielania Ci pomocy medycznej powinny być obecne tylko te osoby, które są niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo innych osób (w tym osób wykonujących zawód medyczny oraz studentów uczelni medycznych) wymaga zgody pacjenta i lekarza, który udziela świadczenia medycznego.  Lekarz jednak musi zadbać o to, aby  liczba studentów i ich zachowanie nie naruszały Twojego prawa do intymności.Lekarz nie powinien omawiać Twojej choroby i zadawać Ci intymnych pytań w obecności innych pacjentów. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Jeżeli znajdujesz się w stanie terminalnym, masz prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i zminimalizowania cierpień innego typu.
 • Masz prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające Tobie świadczeń zdrowotnych informacji z nim związanych , a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 • Możesz wypisać się ze szpitala na własne żądanie. Wcześniej jednak lekarz ma obowiązek w jasny sposób poinformować Cię o przewidzianych konsekwencjach dla Twojego zdrowia i życia, związanych z zaprzestaniem leczenia szpitalnego.
 • Masz prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych. Po zakończonym leczeniu szpitalnym powinieneś otrzymać kartę informacyjną dotyczącą rozpoznania choroby, wyników badań, zastosowanego leczenia, terminów wykonanych zabiegów, dalszych wskazań, czasu zwolnienia od pracy, adnotacji o zapisanych lekach oraz terminach planowanych konsultacji.
 • Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego. Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osób przez Ciebie wskazanych, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych., w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz pacjentką w ciąży, porodu i połogu. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, personel medyczny nie może wyręczać się rodziną czy bliskimi osobami w opiece nad chorym, nadal ma obowiązek nadzoru nad prawidłową opieką nad Tobą i troski o nią. Warto wcześniej  ustalić, jaką opiekę pielęgnacyjną będzie wykonywała osoba przez Ciebie wskazana, a jaką personel medyczny. Ty ponosisz ewentualne koszty wynikające z korzystania z prawa do dodatkowej opieki. Informacja o wysokości opłat oraz sposobie jej  ustalania jest jawna i musi być udostępniona w danym zakładzie.
 • Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 • Masz prawo do dochodzenia swoich praw.
 • Masz prawo nie zgodzić się być dawcą organów lub tkanek po swojej śmierci. Jeżeli nie chcesz być dawcą organów lub tkanek po śmierci, musisz za życia wyrazić sprzeciw poprzez:
    a) wpis w centralnym rejestrze zgłoszonych sprzeciwów;
    b) oświadczenie pisemne z własnoręcznym podpisem;
    c) oświadczenie ustne złożone w obecności co najmniej dwóch świadków,pisemnie przez nich potwierdzone.
    d) W przypadku małoletniego, który nie ukończył 16 lat lub osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy. W przypadku małoletniego, który ukończył 16 lat, sprzeciw może wyrazić również sam małoletni.
 • Masz prawo nie zgodzić się na przeprowadzenie sekcji zwłok po swojej śmierci. Sprzeciw może złożyć również przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej. Pisemny sprzeciw powinien zawierać: Twoje dane; datę i miejsce sporządzenia pisma; oświadczenie woli (że po śmierci wyrażasz sprzeciw wobec sekcji zwłok) oraz własnoręczny, czytelny podpis. Sprzeciw należy przekazać lekarzowi prowadzącemu do dokumentacji medycznej prowadzonej w szpitalu.
 • Pacjent przebywający w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu) ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty przechowywania ponosi zakład opieki zdrowotnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej
 •  Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
 • Kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku niektórych praw także ze względu na możliwości organizacyjne zakładu.

 

TWOJE PRAWA W PORADNI, PRACOWNI, PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ, NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

 • Masz prawo do informacji o swoich prawach. Taka informacja powinna być umieszczona w miejscu ogólnodostępnym.
 • Masz prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej i wyrażania zgody na ich udzielanie.
 • Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia, rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
 • Pacjent będący osobą ze szczególnymi potrzebami, o której mówi ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. ma prawo do otrzymania informacji w zrozumiały dla niego sposób, w szczególności z wykorzystaniem środków wspierających komunikację np. język migowy i inne środki komunikowania się.
 • Masz prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych osobom wykonującym zawód medyczny.
 • Masz prawo wybrać lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pierwszego kontaktu (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej). Może być nim lekarz rodzinny, internista lub pediatra (w przypadku dzieci).
 • Masz prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające Tobie świadczeń zdrowotnych informacji związanych z Twoim leczeniem.
 • Masz prawo do poszanowania Twojej intymności i godności.
 • Masz prawo wybrać pielęgniarkę i położną ubezpieczenia zdrowotnego (pielęgniarkę/położną podstawowej opieki zdrowotnej).
 • Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 • W ramach podstawowej opieki zdrowotnej masz prawo do badania oraz porady lekarskiej bez skierowania, w tym do nocnej (od 18:00 do 8:00) oraz świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, udzielanej w formie ambulatoryjnej i wyjazdowej.
 • Masz prawo zarejestrować się do lekarza osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie. Jeśli wybrany przez Ciebie lekarz jest nieobecny, musisz zostać przyjęty przez innego lekarza.
 • Na podstawie skierowania masz prawo do bezpłatnych badań diagnostycznych zleconych przez lekarza rehabilitacji leczniczej, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.
 • Na podstawie skierowania masz prawo do bezpłatnego sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego i środków higieniczno-pielęgnacyjnych.
 • Masz prawo do bezpłatnego wystawienia orzeczeń i zaświadczeń lekarskich, jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki.
 • Jeśli nie masz skierowania, jesteś zobowiązany ponieść koszty udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej wymagających skierowania.
 • Masz prawo do informacji o leku zastępczym, który jest tańszym odpowiednikiem leku wypisanego na recepcie oraz do informacji o sposobie jego stosowania, przechowywania oraz ewentualnych interakcjach z innymi medykamentami.

                                                                                  

Dyrektor
SPZOZ w Kępnie
Beata Andrzejewska

 

 

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`