Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjent ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia jego dokumentacji medycznej.

Indywidualna i zbiorcza dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek:

  • pacjenta, którego dotyczy
  • przedstawiciela ustawowego
  • osobie przez pacjenta upoważnionej,
  • organów i podmiotów uprawnionych

Dokumentacja zbiorcza jest udostępniana tylko w zakresie wpisów dotyczących pacjenta, który wnioskuje jej udostępnienie.

Dokumentację udostępnia się w formie wyciągów, odpisów lub kopii.
Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej należy złożyć w Sekretariacie Szpitala w Kępnie lub przesłać pocztą na adres – SPZOZ Kępno, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno.

Wzór wniosku znajduje się poniżej
Sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii następuje na koszt wnioskodawcy, za pokwitowaniem.
Odpłatność za udostępnienie pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, każdej strony dokumentacji medycznej w formie kserokopii jest zgodne z aktualnymi przepisami prawa.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Organizacji i Statystyki Medycznej SPZOZ w Kępnie – nr tel. 62-78-27-355.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`