Konkurs na dofinansowanie projektów - infrastruktura ratownictwa medycznego

Ministerstwo Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca
dla Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza

Konkurs nr 9.1/1/2015
na dofinansowanie projektów
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego,
które realizowane będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem
województwa mazowieckiego

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

1. Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych
oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej
intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie).
2. W Konkursie mogą brać udział projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych
oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej
intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie), które realizowane będą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Do Konkursu, jako Wnioskodawcy, mogą przystąpić:

1) podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego
(udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego - świadczenia w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym), posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z
odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem pkt. 2
2) do Konkursu nie mogą przystąpić podmioty lecznicze, w strukturach których funkcjonuje [1] lub
planowane jest do utworzenia [2] Centrum Urazowe, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006
r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410, z późn. zm.).

Budżet i poziom dofinansowania

1. Kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w Konkursie nr 9.1/1/2015
wynosi 160 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w
przypadku podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa
medycznego, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem
wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi:
a) 100 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa;
b) 85 % - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np.
inne środki publiczne, środki prywatne).
3. Maksymalna wartość projektu wynosi: 50 mln euro.
4. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
a) 4 mln zł w przypadku projektów nie obejmujących budowy/remontu lądowiska;
b) 6 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont lądowiska naziemnego (z
czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie
SOR nie może przekroczyć 4 mln zł);
c) 8 mln zł w przypadku projektów obejmujących również budowę/remont lądowiska wyniesionego
(z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na roboty budowlane i/lub doposażenie
SOR nie może przekroczyć 4 mln zł);
d) 2 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska naziemnego;
e) 4 mln zł w przypadku projektów dotyczących wyłącznie budowy/remontu lądowiska wyniesionego.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski wraz z wymaganymi zgodnie z Regulaminem Konkursu nr 9.1/1/2015 załącznikami należy
składać w terminie od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

 • złożony osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w siedzibie IOK) lub 
 • wysłany w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu bezpiecznego
  podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub
 • dostarczony za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową poprzez placówkę pocztową
  operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
  - na adres:
  Ministerstwo Zdrowia
  Departament Infrastruktury i e-Zdrowia
  ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
  z dopiskiem „Wniosek PO IiŚ 9.1 – Konkurs Nr 9.1/1/2015”.

Termin, o którym mowa powyżej, uważa się za zachowany:

 

 • jeżeli Wniosek o dofinansowanie zostanie dostarczony osobiście lub za pośrednictwem kuriera
  na wskazany w ust. 2 adres najpóźniej w dniu 31 marca 2016 r. do godziny 16.15 lub
 • jeżeli przed upływem tego terminu Wniosek o dofinansowanie zostanie wysłany w formie
  dokumentu elektronicznego (o ile nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru) lub
 • jeżeli przed upływem tego terminu Wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej
  operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe. Do końca 2015 r. oraz w
  latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe
  pełni Poczta Polska S.A.

Termin składania Wniosków o dofinansowanie upływa w dniu 31 marca 2016 roku o godz. 16 15.

Termin rozstrzygnięcia konkursu.
Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: 29 lipca 2016 roku.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem zapisów Regulaminu
Konkursu nr 9.1/1/2015 dostępnego na stronie Instytucji Pośredniczącej dla IX Osi priorytetowej PO
IiŚ 2014-2020 pod adresem www.zdrowie.gov.pl (w zakładce „PERSPEKTYWA 2014-2020/PO IiŚ
2014-2020”).

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać drogą elektroniczną
(e-mail: dep-ie@mz.gov.pl) lub telefonicznie (nr tel. +48 22 53 00 238).

Informacje o Konkursie zamieszczone są także na stronie internetowej Instytucji
Pośredniczącej (www.zdrowie.gov.pl w zakładce „PERSPEKTYWA 2014-2020/PO IiŚ 2014-2020”) oraz
na portalu pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie


Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.
Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki.
Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:
https://www.cmj.org.pl/ankiety/kepno

lub po zeskanowaniu poniższego kodu QR.

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.


`