Sprzedaż pojazdów - 3 karetki oraz 1 bus

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul.Szpitalna 7 , 63-600 Kępno

 

zaprasza do złożenia oferty

 

na zakup używanych ambulansów sanitarnych będących własnością SPZOZ w Kępnie zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Wizji lokalnej środka trwałego  (przedmiot sprzedaży) można dokonać w dniach pracy w godz. 9.00 – 15.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Pogotowia Ratunkowego Szpitala w Kępnie – tel. 667-114-980  – Miron Leśniarek

Oferent z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej; https://www.szpital.kepno.pl/sprzedaz-pojazdow-3-karetki-oraz-1-bus.html.

Upoważnionym do udzielania informacji jest: Kierownik Pogotowia Ratunkowego  Szpitala w Kępnie –  Miron Leśniarek  (tel. 667-114-980)

 

Kryterium oceny będzie zaoferowana przez Kupującego najwyższa należność (brutto) za pozyskaną aparaturę.

Oferty wraz z formularzami pobranymi ze strony; https://www.szpital.kepno.pl/sprzedaz-pojazdow-3-karetki-oraz-1-bus.html należy przesłać  pocztą, lub doręczyć do sekretariatu Dyrekcji SPZOZ w Kępnie – Budynek Administracji Szpitala w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7,  w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 26-11-2021 r. do godz. 10.00,  z napisem:

 

Zakup używanych ambulansów sanitarnych  SPZOZ w Kępnie zgodnie z załącznikiem nr 1”

na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie,

Szpitalna 7

63 – 600  Kępno

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-11-2021 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Sprzedającego w Sali Konferencyjnej – Budynek Administracji II piętro. O wynikach konkursu wszyscy biorący w nim udział powiadomieni zostaną na piśmie w ciągu 7 dni po otwarciu ofert.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo