Stół rehabilitacyjny i mammograf+ wywoływarka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7 , 63-600 Kępno

 

zaprasza do złożenia oferty

 

na zakup używanego sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na stanie  Szpitala w Kępnie zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Wizji lokalnej sprzętu  (przedmiot sprzedaży) można dokonać w dniach pracy w godz. 9.00 – 15.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Sekcji Gospodarczej Szpitala w Kępnie – tel. 62 78 27 380 – Bartosz Malinowski.

Oferent z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej; www.szpital.kepno.pl.

Upoważnionym do udzielania informacji jest: Kierownik Sekcji Gospodarczej Szpitala w Kępnie –  Bartosz Malinowski  (tel. 62 78 27 380)

 

Kryterium oceny będzie zaoferowana przez Kupującego najwyższa należność (brutto) za pozyskaną aparaturę.

Oferty wraz z formularzami pobranymi ze strony; www.szpital.kepno.pl należy przesłać  pocztą, lub doręczyć do sekretariatu Dyrekcji SPZOZ w Kępnie – Budynek Administracji Szpitala w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7,  w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 26-11-2021 r. do godz. 10.00,  z napisem:

 

Zakup używanego sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na stanie   Szpitala w Kępnie zgodnie z załącznikiem nr 1”

na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie,

Szpitalna 7

63 – 600  Kępno

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-11-2021 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Sprzedającego         w Sali Konferencyjnej – Budynek Administracji II piętro. O wynikach konkursu wszyscy biorący w nim udział powiadomieni zostaną na piśmie w ciągu 7 dni po otwarciu ofert.

Projekt i wykonanie: STUDIO REKLAMY grabek.net | Script logo